placeholder image

H2 Production - Zásady práce s vašimi údaji, správce, účel zpracování osobních údajů, GDPR, obchodní podmínky e-shopu, odstoupení od smlouvy a uplatnění reklamace

Jsme: H2 Production.cz s.r.o.
IČO: 14001829
DIČ: nejsme plátci DPH
Společnost je zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vl. 126059

ID datové schránky: 2xeut4q
Sídlo: Příkop 843/4, 602 00 Brno, Czechia

Kontaktní údaje prodávajícího:
E-mail: info@h2production.cz
Web: www.h2production.cz (dále jen „prodávající“) 

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na jedné z níže uvedených internetových adres (dále je „internetový obchod“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít výlučně v českém jazyce.

Pořadatel zpracovává některé osobní údaje návštěvníků jakožto správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“). Komplexní informace o zpracování osobních údajů v rámci produkce a eventů H2 Production.cz s.r.o. ve smyslu čl. 13 Nařízení, včetně informace o účelu jednotlivých činností zpracování, jejich právních základech, příjemcích údajů a právech návštěvníka jakožto subjektu údajů jsou uvedeny v návštěvního řádu, která je dostupná prostřednictvím internetových stránek www.podminky.h2production.cz a na místě konání akce.

Vstupem do areálu produkce a konaného eventů H2 Production.cz s.r.o. návštěvníci souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu, přenosu či produkce akce pořádané H2 Production.cz s.r.o. pro komerční nebo propagační účely ve smyslu § 84 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen “občanský zákoník”), a to v rámci zobrazení celé nebo části akce pořádané H2 Production.cz s.r.o. pořadatelem a/nebo jeho smluvními partnery. Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je návštěvníky pořadateli a jeho smluvním partnerům udělován na dobu neurčitou, přičemž návštěvník je oprávněn tento souhlas odvolat, přičemž neodůvodňuje-li toto odvolání podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, odpovídá návštěvník pořadateli ve smyslu § 87 odst. 2 občanského zákoníku za škodu, která mu v důsledku odvolání souhlasu vznikne. Zpracování osobních údajů v rámci používání obrazových záznamů návštěvníků se řídí informací o zpracování osobních údajů dle předchozího odstavce.

Návštěvníci produkce a konaného eventů H2 Production.cz s.r.o. dále berou na vědomí, že v mohou být pořizovány zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství. Návštěvníci berou na vědomí, že k pořizování těchto záznamů není ve smyslu § 89 občanského zákoníku zapotřebí jejich souhlasu, jsou-li tyto záznamy použity přiměřeným způsobem a není-li toto použití v rozporu s jejich oprávněnými zájmy.

Provozujeme e-shopy na webových stránkách:

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)


Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je H2 Production.cz s.r.o., IČO: 14001829 se sídlem: Příkop 843/4, 602 00 Brno, Czechia (dále jen: „správce“).


Kontaktní údaje správce jsou:
Název: H2 Production.cz s.r.o.
Adresa: Příkop 843/4, 602 00 Brno, Czechia
Email: info@h2production.cz
Telefon :+420 606 533 333


Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. - Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Správce využívá ke zpracování osobních údajů systémy a aplikace následujících subjektů:

The Rocket Science Group LLC (mailingová platforma Mailchimp) – Zásady ochrany osobních údajů https://mailchimp.com/gdpr/
Google LLC - Zásady ochrany osobních údajů https://policies.google.com/privacy?hl=en-CZ&fg=1
Facebook - Zásady ochrany osobních údajů https://www.facebook.com/about/basics/privacy-principles
Instagram - Zásady ochrany osobních údajů https://help.instagram.com/519522125107875
Seznam.cz, a.s. - Zásady ochrany osobních údajů https://napoveda.seznam.cz/cz/login/zpracovani-osobnich-udaju/

Některé vaše osobní údaje můžeme předávat a zpracovávat mimo prostor EU/EHS. Pokud tak činíme, tak výhradně na základě standardních smluvních doložek (tzv. Standard Contractual Clauses). Takto předáváme vaše osobní údaje výhradně partnerům, kteří smluvně garantují adekvátní ochranu osobních údajů, jako vyžaduje Nařízení.


III. - Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


IV. - Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

-po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

- po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
V. - Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)


Příjemci osobních údajů jsou osoby:

- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
- využívané platební brány: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, GoPay s.r.o., Shoptet Pay (Shoptet), ThePay.cz s.r.o.,
- zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
- zajišťující marketingové služby
- účetní společnost

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


VI. - Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


VII. - Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména používáním elektronických zařízení pouze od společnosti Apple vykazující nadměrné zabezpečení ze strany společnosti. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII. - Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto obchodní podmínky a podmínky ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 1.9.2021.A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře


Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře.


B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo


C. Newslettery (obchodní sdělení)
Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?
Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.


Cookies

Jakákoliv webová stránka může při její návštěvě ukládat nebo číst informace uložené ve vašem prohlížeči pro danou stránku, většinou ve formě cookies. Tyto informace mohou být o vás, vašich nastaveních nebo zařízení. Většina z nich se využívá k tomu aby stránka mohla fungovat správně.

Protože respektujeme vaše právo na soukromí, můžete si vybrat a nepovolit cookies. Upozorňujeme, že blokováním některých cookies se může zhoršit celková použitelnost a dojem ze stránky.

Některé cookies jsou nezbytné pro chod této stránky a nelze je vypnout. Obvykle jsou v nich uloženy vaše nastavení, zda jste přihlášeni, nebo jiné informace potřebné pro aplikaci aby správně fungovala. V prohlížeči lze tyto cookies blokovat ale části stránky se bez nich mohou stát nepoužitelné.

Cookies nám umožňují počítat množství návštěv, určit ze kterých částí světa přicházejí a také měřit a zlepšovat rychlost naší stránky. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejnavštěvovanější či nejméně navštěvované a zjistit jak se návštěvník po stránce pohybuje, pro její další zlepšení. Všechny tyto informace jsou agregované a tedy anonymní.

Jméno $ {Item.name}
poskytovatel $ {Item.provider}
účel $ {Item.purpose}
vypršení $ {Item.expiry}
Typ $ {Item.type}


Tyto podmínky jsou účinné od 1.9.2021

Smlouva představujicí úplnou dohodu mezi stranami s ohledem na služby a nahrazuje všechny předchozí dohody a ujednání, jak formální, tak neformální.

Součástí faktury (zálohové faktury) je rovněž smlouva v podobě níže uvedených bodů: Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi stranami s ohledem na služby a nahrazuje všechny předchozí dohody a ujednání, jak formální, tak neformální. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo jinak upravovat pouze písemnou dohodou podepsanou každou ze stran. Provedením platby na základě této faktury (zálohové faktury) rovněž smlouvy, uzavírají obě strany souhlas s následujícími podmínkami.

1. Zboží či službu v daném termínu Vám obratem dodáme po přijetí platby na náš účet.

2. Rezervace termínu Vašeho eventu je platná od okamžiku zaplacení 1/2 zálohy z celkové částky. Bude Vám zaslána zálohová faktura s údaji k platbě bankovním převodem, QR kódem, nebo online platební bránu. Tato záloha je nevratná, vzhledem ke skutečnosti, že daný termín již nebude dostupný dalším poptávajícím klientům. V případě, že by event nešel uskutečnit z důvodu nařízení vlády ČR, lze termín bezplatně změnit na nový - a to pouze v případě, že nebude již rezervován pro jiného klienta (nemůžeme někomu jinému např. zrušit rezervovaný termín). Druhá polovina z celkové částky se hradí hotově na místě nebo převodem do 7 dnů od eventu.

3. Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele. Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 2,00 % za každý započatý den prodlení. Autorem fotografií a videí je firma H2 Production.cz s.r.o., která je pouze autorem a nenese odpovědnost za použití materiálů vč. porušení GDPR např. pro propagační, komerční, nekomerční a jiné účely.

4. Vlastnictví pracovního produktu fotografa: Fotograf bude vlastnit všechna práva, titul a podíl na všech pracovních produktech. Klient (jménem sebe a všech účastníků eventu) tímto uděluje Fotografovi a kterémukoli z jeho poskytovatelů služeb exkluzivní, bezplatnou, celosvětovou, neodvolatelnou, převoditelnou a sublicencovatelnou licencí k použití příslušných materiálů vytvořených klientů nebo účastníků během představení. Služeb, které mohou být chráněny autorským právem nebo jakýmikoliv právy duševního vlastnictví materiálů”) jako součást jednoho pracovního produktu nebo v souvislosti s marketingem, reklamou nebo propagačními službami fotografa, a to i v souvislosti s fotografickým studiem, portfoliem, webem nebo sociálními médii, v jakémkoli formátu nebo filmu. Klient bere na vědomí a potvrzuje, že žádná jiná osoba nebo subjekt nemá žádná práva, která by mohla bránit nebo omezovat fotografa v používání materiálů, jak je zde uvedeno.

5. Omezená licence pro klienta: Fotograf tímto uděluje Klientovi výhradní, omezenou, neodvolatelnou, bezplatnou, nepřenosnou a nesublicencovanou licenci k použití Pracovního produktu pro Klientovo osobní použití, za předpokladu, že Klient neodstraní žádné upozornění na připisování nebo upozornění na autorská práva obsažená Fotografem v celém Dílu. Produkt. “ Osobní použití“ zahrnuje, ale není omezeno na, použití (i) fotografií na osobních stránkách nebo profilech Klienta na sociálních sítích; (ii) v osobních výtvorech Klienta, jako jsou sešity, alba nebo osobní dárky; (iii) v nekomerčním fyzickém vystavení; a (iv) v osobní komunikaci, jako je rodinný zpravodaj, e-mail nebo pohlednice z dovolené. Klient nebude bez předchozího písemného souhlasu Fotograf používat Pracovní produkt bude preferován jiným způsobem, včetně, nikoliv však výhradně, použití Pracovního produktu pro komerční prodej.

6. Vzdání se práva: Klient (jménem sebe a kteréhokoli jiného účastníka, jehož obraz nebo záznam mohou být zachyceny službami) se tímto vzdává všech práv a nároků a osvobozuje fotografa z jakéhokoli nároku nebo důvodu žaloby, pokud jde o již známého neznámého, týkající se prodeje, zobrazování, licencování používání a využívání obrázků podle této smlouvy.

7. Umělecké vydání: Fotograf vynaloží odpovídající úsilí, že Služby jsou vytvořeny ve stylu, který je v souladu se současným portfoliem fotografa, a fotograf vynaloží s ohledem na úsilí, aby konzultoval s klientem a zapracoval všechny rozumné návrhy.

8. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že:

8.1 Klient zkontroloval předchozí práci a portfolio fotografa a má důvodné očekávání, že fotograf bude poskytovat služby podobným stylem.
8.2 Fotograf použije svůj umělecký úsudek při poskytování služeb a bude mít konečné slovo ohledně estetického posouzení a umělecké kvality služeb.
8.3 Nesouhlas s estetickým úsudkem nebo uměleckými schopnostmi fotografa není platným důvodem pro ukončení této smlouvy nebo žádost o vrácení příslušných peněz.

9. Pořadatel zpracovává některé osobní údaje návštěvníků jakožto správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“). Komplexní informace o zpracování osobních údajů v rámci produkce a eventů H2 Production.cz s.r.o. ve smyslu čl. 13 Nařízení, včetně informace o účelu jednotlivých činností zpracování, jejich právních základech, příjemcích údajů a právech návštěvníka jakožto subjektu údajů jsou uvedeny v návštěvního řádu, která je dostupná prostřednictvím internetových stránek www.podminky.h2production.cz a na místě konání akce.

9.1 Vstupem do areálu produkce a konaného eventů H2 Production.cz s.r.o. návštěvníci souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu, přenosu či produkce akce pořádané H2 Production.cz s.r.o. pro komerční nebo propagační účely ve smyslu § 84 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen “občanský zákoník”), a to v rámci zobrazení celé nebo části akce pořádané H2 Production.cz s.r.o. pořadatelem a/nebo jeho smluvními partnery. Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je návštěvníky pořadateli a jeho smluvním partnerům udělován na dobu neurčitou, přičemž návštěvník je oprávněn tento souhlas odvolat, přičemž neodůvodňuje-li toto odvolání podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, odpovídá návštěvník pořadateli ve smyslu § 87 odst. 2 občanského zákoníku za škodu, která mu v důsledku odvolání souhlasu vznikne. Zpracování osobních údajů v rámci používání obrazových záznamů návštěvníků se řídí informací o zpracování osobních údajů dle předchozího odstavce.

9.2 Návštěvníci produkce a konaného eventů H2 Production.cz s.r.o. dále berou na vědomí, že v mohou být pořizovány zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství. Návštěvníci berou na vědomí, že k pořizování těchto záznamů není ve smyslu § 89 občanského zákoníku zapotřebí jejich souhlasu, jsou-li tyto záznamy použity přiměřeným způsobem a není-li toto použití v rozporu s jejich oprávněnými zájmy.

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo jinak upravovat pouze písemnou dohodou podepsanou každou ze stran.

placeholder image